تبلیغات
علمی وفرهنگی واجتماعی و... - مالکیت
:: مالکیت

اگر چه با مطالبی كه تا كنون بیان شد ، میتوان تجسمی مشخص از مسیله مالكیت را در دول سرمایه داری ، سوسیالیستی و اسلامی داشت ، ولی با این حال اندكی را به طور خاص به مسیله مالكیت خواهیم پرداخت .

اختلافی كه بین مكتب اسلام با دو مكتب سرمایه داری و سوسیالیسم وجود دارد در شكل مالكیت می باشد ، چرا كه رژیم سرمایه داری مالكیت خصوصی را یك قانون كلی می داند و اقتصاد خود را بر آن اساس قرار داده است و مالكیت عمومی در آن رژیم جنبه كاملا فرعی و استثنایی دارد و همچنین سوسیالیسم، مالكیت اشتراكی را مبدا اقتصادی خود می داند و جز در موارد استثنایی و ضرورتهای نادر اجتماع منكر مالكیت خصوصی است ، لیكن نظام اقتصادی اسلام هیچ یك از دو شكل مالكیت عمومی و خصوصی را بعنوان قاعده كلی عمومی معتبر نمی داند ، بلكه شكل خاصی از مالكیت را مقرر فرموده كه بایدآنرا مالكیت نسبی دانست .

بعضی از دانشمندان شكل مالكیت اسلامی را بعنوان مالكیت مزدوج تعبیر كرده اند ، زیرا در عین حال كه اسلام قایل به مالكیت خصوصی است وآنرا محدود به شرایطی می داند ،مالكیت عمومی و همچنین مالكیت دولت اسلامی را رد ظرف خاص و دایره معینی قابل اعتنا و عمل می داند و برای هیچ كدام از آنها جنبه فوق العاده و استثنایی قایل نیست .

بنا بر آنچه گفته شد از لحاظ اینكه اسلام در پاره ای از اموال و سرمایه ها قائل به مالكیت خصوصی است،نمی توان آنرا نظام سرمایه داری خواند و نیز از آنجایی كه در بسیاری از موارد مالكیت دولت و مالكیت عمومی را معتبر می داند ، نبایدآنرا با مكتب سوسیالیسم تطبیق كنیم و یا اینكه سیستم اقتصاد اسلامی را تركیبی از دو رژیم مزبور بدانیم ، زیرا به طوریكه گفته شد ، اسلام در عین حالیكه به هر سه شكل مالكیت اعتبار می دهد ، به هیچ یك از آنها رنگ استثنایی و ضروری نداده است و نیز هیچ یك از این سه شكل را به تنهایی از اركان منحصر به فرد اقتصاد خود نمی داند و همین فرق كافی است كه اقتصاد اسلامی را اساسا به شكل ممتاز و مشخصی از دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم جدا سازد .

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در جمعه 15 تیر 1386 و ساعت 11:07 ق.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین